Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO Drukarnia Berg – Akcesoria Ochronne

1. Informacje podstawowe
2. Definicje
3. Postanowienia ogólne
4. Składanie i realizacja zamówień
5. Dostawa
6. Informacja o produktach i cenie
7. Konsument. Odstąpienie od umowy
8. Reklamacja produktów wadliwych
9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
10. Postanowienia końcowe
11. Załączniki

Drukarnia Berg – Akcesoria Ochronne dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Serwis Drukarnia Berg – Akcesoria Ochronne działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Właścicielem sklepu internetowego Drukarnia Berg – Akcesoria Ochronne dostępnego pod adresem www.drukarniaberg.pl, new.drukarniaberg.pl, maski.drukarniaberg.pl  jest Drukarnia Berg Marcin Budzisz sp.j. z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. Kurlandzka 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000393853 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 301892913, NIP 7822537103, adres poczty elektronicznej: sprzedaz@drukarniaberg.pl, numer telefonu 535 455 381 numer rachunku bankowego 1110 2040 2700 0014 0209 4960 45 (dalej jako „SKLEP”).
Podmiotem odpowiedzialnym i upoważnionym przez Sklep za realizację zamówień, jak również wszelkich innych czynności związanych z obsługą Klienta (w szczególności reklamacje, wymiana towaru na nowy, zamiana towaru, prowadzenie postępowań z tytułu niezgodności towaru z umową) jest Drukarnia Berg Marcin Budzisz sp.j. z siedzibą w Poznaniu.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnej, celach, przez okres i zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, celu, podstawy i okresu takiego przetwarzania oraz wskazują prawa osób, których dane są przetwarzane. Polityka prywatności zawiera informacje w zakresie korzystania z plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, dokonywanie w nim zakupów, podanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu jest dobrowolne.

1.2 W celu realizacji uprawnień przysługujących Klientom opisanym w dalszej części regulaminu wskazuje się, iż wszelka korespondencja oraz inne próby kontaktu powinny być prowadzone z wykorzystaniem następujących danych teleadresowych:

1.2.1 Adres: 61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8

1.2.2 e-mail: sprzedaz@drukarniaberg.pl

1.2.3 nr telefonu: 535 455 381 (Pn-Pt 08:00 – 16:00)

1.3 Korzystanie przez Klienta ze Sklepu odbywa się na warunkach sformułowanych w niniejszym Regulaminie, zaś Regulamin stanowi szczegółowe warunki umów zawieranych przez Klienta ze Sklepem.

1.4 Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

1.5 Produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2 DEFINICJE

2.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.3 KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.4 KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze Sklepem niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.5 SKLEP INTERNETOWY – oznacza sklep internetowy określony w punkcie 1.02 w ramach którego zawierane są umowy z Klientami za pośrednictwem serwisu internetowego.

2.6 PRODUKT / TOWAR – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.7 REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin.

2.8 SERWIS – Serwis internetowy Sprzedawcy działający pod adresem www.drukarniaberg.pl, new.drukarniaberg.pl, maski.drukarniaberg.pl 

2.9 SPRZEDAWCA – Drukarnia Berg Marcin Budzisz sp.j. z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. Kurlandzka 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000393853 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 301892913, NIP 7822537103

2.10 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

2.11 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego

2.12 USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.13 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

2.14 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1 Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.drukarniaberg.pl, new.drukarniaberg.pl, maski.drukarniaberg.pl 

3.2 Sklep internetowy Drukarnia Berg – Akcesoria Ochronne prowadzi sprzedaż przedmiotów i materiałów ochronnych za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

3.3 Umowę sprzedaży produktów na odległość zawiera się składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.4 Szczegółowy spis Produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie Sklepu Internetowego.

3.5 Informacje o Produktach wraz z podanymi ich cenami jednostkowymi, prezentowane na Stronie Sklepu Internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Wskazane wyżej informacje o Produktach na Stronach Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.6 Warunkiem złożenia Zamówienia poprzez Stronę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3.7 Składając Zamówienie Klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Jednocześnie powinien on zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa Zamówienie.

3.8 Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw (w tym żądania, aby zakupione towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości).

3.9 W Sklepie Internetowym dostępna jest Usługa Elektroniczna w postaci Formularz Zamówienia.

3.10 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP

3.11 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.12 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.13 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.10 Regulaminu.

4.2 Klient dokonuje wyboru towarów do zamówienia poprzez wybranie produktu i dodanie go do Koszyka za pomocą przycisku „ dodaj do koszyka” . Dla złożenia zamówienia konieczne jest weryfikacja listy zakupów oraz zaakceptowanie zawartości koszyka oraz następnie „przejść do kasy”. Otworzy się strona, gdzie należy podać dane kontaktowe oraz dane wysyłki (istnieje możliwość podania innych danych osobowych i innych danych wysyłkowych). Po zaakceptowaniu danych pojawi się podsumowanie zamówienia, gdzie można zweryfikować wszystkie dane. 

4.3 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.4 Sprzedawca zobowiązuje się do podania najpóźniej na początku składania zamówienia (przed „przejściem do kasy”), czy mają zastosowanie jakiekolwiek ograniczenia w dostarczeniu Produktu oraz jakie sposoby płatności są akceptowane.

4.5 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia:

4.5.1.        Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.10 Regulaminu.

4.5.2 Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

4.5.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.6 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.7 Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności za Zamówienia:

4.7.1 przelew bankowy

4.7.2 usługa PayU

4.7.3 Blikiem,

4.7.4 płatności elektroniczne google pay, apple pay,

4.7.5 płatności kartą płatniczą kartą debetową i kredytową,

4.8 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.9 Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta w drodze jednoznacznego sformułowania, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedającego, a Kupujący zobowiązuje się potwierdzić, odznaczając stosowny przycisk na Stronie, że ma świadomość obowiązku zapłaty za złożone zamówienie.

4.10 Klient oświadcza, że wszystkie dane przekazane w celu zakupienia Produktu są zgodne z prawdą, oraz że jest on uprawniony do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów Produktu.

4.11 Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia lub otrzymania zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.

4.12 Umowa Sprzedaży dotyczy wyłącznie Produktów, których wysyłkę Sprzedawca potwierdził w Potwierdzeniu Zamówienia. Sprzedawca nie jest zobowiązany dostarczyć jakichkolwiek innych Produktów mogących stanowić część Zamówienia dopóki nie wyśle Potwierdzenia Zamówienia dotyczącego tych Produktów.

4.13 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku, gdy Formularz Zamówienia nie został wypełniony prawidłowo, tzn.:

4.13.1 dane podane w formularzu zamówienia są niekompletne,

4.13.2 dane podane w formularzu zamówienia są nieprawdziwe.

5 DOSTAWA

5.1 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1 Przesyłka kurierska

5.3.2 Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Ćmielowska 8 w Poznaniu (61-334) – w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00

5.4 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

5.5 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych.  O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.7 Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie, Regulamin pozostaje wówczas wiążący w tym zakresie, w którym nie pozostaje w sprzeczności z ww. ustaleniami.

5.8 Towar zamówiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania Zamówienia.

5.9 Na czas otrzymania przesyłki składa się:

5.9.1 czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

5.9.2 czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

5.10 W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.

5.11 W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

5.12 Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

5.13 Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkodowy.

5.14 Wraz z wejściem przez Klienta lub osobę trzecia wskazaną przez Klienta w fizyczne posiadanie towaru ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Klienta.

6 INFORMACJA O PRODUKTACH I CENIE

6.1 Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6.2 Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

6.2.1 są cenami brutto i zawierają podatek VAT

6.2.2 podawane są w złotych polskich;

6.3 Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

6.4 Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

7 KONSUMENT. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

7.1.1 pisemnie na adres: ul. Ćmielowska 8, 61-334 Poznań.

7.1.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@drukarniaberg.pl.

7.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

7.3.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

7.3.2 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8.

7.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

7.8.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.8.3 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.9.1 (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.10 Postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8 REKLAMACJA PRODUKTÓW WADLIWYCH

8.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego)

8.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar nieobarczony wadami. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

8.3 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towary, które są zgodne z Umową Sprzedaży, nieuszkodzone, w zamówionych ilościach oraz zgodne z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub w materiale o Produkcie w momencie składania Zamówienia.

8.4 Sprzedający odpowiada wobec Klienta za jakikolwiek brak zgodności Produktu z wyżej wskazanymi elementami.

8.5 W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do przywrócenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży w drodze naprawy lub wymiany lub do rozwiązywania umowy w odniesieniu tych Produktów.

8.6 Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny lub rozwiązania Umowy Sprzedaży:

8.6.1 jeżeli Klient nie jest uprawniony do naprawy lub wymiany

8.6.2 jeżeli Sprzedawca nie wykonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub;

8.6.3 jeżeli Sprzedawca nie wykonał naprawy lub wymiany bez powodowania znacznej niedogodności dla Klienta.

8.7 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta

8.7.1 pisemnie na adres: 61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8

8.7.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@drukarniaberg.pl

8.8 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Formularz zgłoszenie reklamacyjnego stanowi przykładowy sposób złożenia reklamacji stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

8.9 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.       

8.10 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8.11 Podstawą przyjęcia reklamacji jest udowodnienie przez Klienta zakupu towaru u Sprzedającego np. poprzez okazanie faktury, paragonu, numeru zamówienia.

8.12 Koszty transportu ponosi Klient.

8.13 Klient ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

8.14 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

8.15 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA PRAW

9.1 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

9.2 Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona, z wyjątkiem   osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.7 W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

10.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

11.2 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Każda taka zmiana Regulaminu będzie wyraźnie zasygnalizowana za pośrednictwem strony internetowej.

11.3 Wszystkie informacje, nazwy producentów, nazwy i zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów, marki produktów umieszczone na stronie internetowej www.drukarniaberg.pl, new.drukarniaberg.pl, maski.drukarniaberg.pl należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych ze sprzedażą towarów. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.

11.4 Sklep informuje, iż niektóre usługi związane z funkcjonowaniem Sklepu świadczone są przez podmioty zewnętrzne, które samodzielnie i na własną odpowiedzialność formułują warunki świadczenia danej usługi. W każdym takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zgodność realizacji umowy z przedstawionymi przez wyżej wymienione podmioty warunkami. Klient zobowiązany jest zapoznać się z właściwym dla świadczonych przez danego usługodawcę regulaminem, gdyż reguluje one jego prawa i obowiązki.

11.5 Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

11.6 Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej.

11.7 Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

11.8 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2020

12. FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dane teleadresowe:

11.8.1 Adres: 61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8

11.8.2 E-mail: sprzedaz@drukarniaberg.pl

11.8.3 Tel: 535 455 381

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”

Załącznik nr 2 do Regulaminu

(Miejscowość, data)
(Dane Adresata)

Drukarnia Berg M. Budzisz sp.j
ul. Kurlandzka 10, 61-248 Poznań.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*).
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
– Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów), Data.
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)